Witam na stronie poświęconej
Medalom i Odznakom wojskowym

Odznaczenia PRL

Po II Wojnie ?wiatowej i zmianie ustroju zmieni? si? system polskich odznacze? i orderw. W Dekrecie PKWN z 22 grudnia 1944 r. wymieniono: Order Or?a Bia?ego, Order Wojenny Virtuti Militari, Order Odrodzenia Polski oraz Krzy? Walecznych i Krzy? Zas?ugi, z tym ?e Order Or?a Bia?ego nie by? nadawany i nie wymieniono go w p?niejszych latach. System odznacze? w PRL by? nieustannie modyfikowany i na dzie? 29 grudnia 1989 r by?o ustanowionych: 6 orderw, 22 odznaczenia, 15 tytu?w honorowych oraz ponad 40 tzw. tytu?w zaszczytnych wyr?nie? noszonych na wzr odznacze? pa?stwowych na wst??kach:
ORDERY:
  ORDER BUDOWNICZYCH POLSKI LUDOWEJ
  ORDER ODRODZENIA POLSKI
  ORDER VIRTUTI MILITARI
  ORDER KRZY?A GRUNWALDU
  ORDER SZTANDARU PRACY
  ORDER ZAS?UGI PRL


ODZNACZENIA:
  KRZY? ZAS?UGI
  KRZY? WALECZNYCH
  MEDAL ZAS?U?ONYM NA POLU CHWA?Y
  KRZY? PARTYZANCKI
  KRZY? CZYNU BOJOWEGO POLSKICH SI? ZBROJNYCH NA ZACHODZIE
  KRZY? BITWY POD LENINO
  KRZY? O?WI?CIMSKI
  ?L?SKI KRZY? POWSTA?CZY
  WIELKOPOLSKI KRZY? POWSTA?CZY
  WARSZAWSKI KRZY? POWSTA?CZY
  MEDAL ZA WASZ? WOLNO?? I NASZ?
  MEDAL ZA UDZIA? W WOJNIE OBRONNEJ 1939
  MEDAL ZA UDZIA? W WALKACH W OBRONIE W?ADZY LUDOWEJ
  MEDAL XXX-LECIA POLSKI LUDOWEJ
  MEDAL XL-LECIA POLSKI LUDOWEJ
  MEDAL ZA WARSZAW? 1939-1945
  MEDAL ZA ODR?, NYS? I BA?TYK
  MEDAL ZWYCI?STWA I WOLNO?CI 1945 r.
  MEDAL ROD?A
  MEDAL ZA OFIARNO?? I ODWAG?
  MEDAL X-LECIA POLSKI LUDOWEJ
  MEDAL ZA D?UGOLETNIE PO?YCIE MA??E?SKIE


ZASZCZYTNE WYRӯNIENIA:
  MEDAL SI?Y ZBROJNE W S?U?BIE OJCZYZNY
  MEDAL ZA UDZIA? W WALKACH O BERLIN
  MEDAL ZA ZAS?UGI DLA OBRONNO?CI KRAJU
  ODZNAKA BRATERSTWA BRONI
  ODZNAKA ZAS?U?ONY PRACOWNIK PA?STWOWY
  ODZNAKA NA STRA?Y POKOJU
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI W OCHRONIE PORZ?DKU PUBLICZNEGO
  ODZNAKA W S?U?BIE NARODU
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI W OCHRONIE GRANIC PRL
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA OBRONY CYWILNEJ PRL
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA OCHRONY PRZECIWPO?AROWEJ
  ODZNAKA ZAS?U?ONY FUNKCJONARIUSZ PO?ARNICTWA
  ODZNAKA W S?U?BIE PENITENCJARNEJ
  MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA CELNICTWA PRL
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA TRANSPORTU PRL
  ODZNAKA ZAS?U?ONY DLA ENERGETYKI
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA GRNICTWA PRL
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI W ZWALCZANIU POWODZI


ODZNACZENIA ORGANIZACYJNE:
  MEDAL IM. LUDWIKA WARY?SKIEGO
  ODZNAKA ZAS?U?ONY DZIA?ACZ STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
  ODZNAKA- KRZY? BATALIONW CH?OPSKICH
  MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMI?CI NARODOWEJ
  MEDAL ZA ZAS?UGI DLA LIGI OBRONY KRAJU
  ODZNAKA HONOROWA TOWARZYSTWA ??CZNO?CI Z POLONI? ZAGRANICZN? POLONIA
  MEDAL ZAS?U?ONY DZIA?ACZ TOWARZYSTWA PRZYJA?NI POLSKO-RADZIECKIEJ
  MEDAL ZA ZAS?UGI W UMACNIANIU PRZYJA?NI PRL-ZSSR
  MEDAL PRZYJACIEL POMNIKA-SZPITALA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
  KRYSZTA?OWE SERCE
  ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY?A
  Z?OTY ZNAK ZWI?ZKU OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH
  MEDAL ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA
  MEDAL ZAS?UGI ?OWIECKIEJ
  ODZNAKA HONOROWA ORDER U?MIECHU
  ODZNACZENIE IM.JANKA KRASICKIEGO
  ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA ZWI?ZKU SOCJALISTYCZNEJ M?ODZIE?Y POLSKIEJ
  ODZNACZENIE IM. IGNACEGO SOLARZA
  ODZNAKA HONOROWA ZA ZAS?UGI DLA ZWI?ZKU M?ODZIE?Y WIEJSKIEJ
  KRZY? HARCERSKIEGO ODZNACZENIA HONOROWEGO ZA ZAS?UG?
   KRZY? ZA ZAS?UGI DLA ZWI?ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO


ODZNACZENIA REGIONALNE I BRANOWE:
  ODZNAKA HONOROWA GRYFA POMORSKIEGO
  ODZNAKA HONOROWA ZA ZAS?UGI W ROZWOJU WOJEWDZTWA ZIELONOGRSKIEGO
  MEDAL ZA ZAS?UGI DLA MIASTA K?ODZKA
  ODZNAKA ZAS?U?ONY DLA LUBLINA
  ODZNAKA ZAS?U?ONY PRACOWNIK FABRYKI SAMOCHODW OSOBOWYCH

Copyright by Web It Project