Witam na stronie poświęconej
Medalom i Odznakom wojskowym
Opisy na podstawie książki:
S. Oberleitner POLSKIE ORDERY ODZNACZENIA 1705-1990
oraz
Z.Puchalski, I.J. Wojciechowski ORDERY I ODZNACZENIA POLSKIE I ICH KAWALEROWIE


ORDER BUDOWNICZYCH POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 2 lutego 1949 r.

Zosta? ustanowiony przez Sejm RP w dniu 02.07.1949 roku. Odznak? Orderu Budowniczych Polski jest o?miopromienna gwiazda o ?redn. 53 mm; mi?dzy p?kami promieni gwiazdy znajduj? si? pola w kszta?cie kielicha kwiatu, zwrconego ku ?rodkowi gwiazdy; pola te na awersie gwiazdy s? pokryte czerwon? emali? z prze?witami bia?ej emalii. W ?rodku na okr?g?ej tarczy pokrytej szafirowa emali? o ?red. 17 mm, umieszczona jest posta? robotnika trzymaj?cego w prawej r?ce sztandar, a w lewej m?ot; tarcza okolona jest dwiema ramkami: z?ot? i bia?o emaliowan?, umieszczonymi w o?miobocznym, zaokr?glonym obramowaniu. Na rewersie promienie gwiazdy s? bez emalii, z?ote; na okr?g?ej, ?rodkowej , czerwono emaliowanej tarczy o ?red. 19 mm umieszczone s? litery PRL, tarcza znajduje si? w ramce otoczonej o?miobocznym, zaokr?glonym obramowaniem. Wst??ka szer. 40 mm czerwona z ciemnoniebieskimi paskami szer. 4 mm po bokach i bia?ym paskiem szer. 10 mm po ?rodku.ORDER ODRODZENIA POLSKI


Ustanowiono dnia: 22 grudnia 1944 r.

Zosta? ustanowiony w 1921 roku i przyj?ty dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22.12.1944 rok. Po 1944 roku wprowadzone zosta?y nast?puj?ce zmiany w wygl?dzie orderu w stosunku do tych z przed 1939 roku. Na tarczy awersu krzy?a umieszczony zosta? orze? bez korony oraz ber?a i jab?ka, a na tarczy rewersu widnieje data 1944. Podobnie w ?rodkowej tarczy gwiazdy orderowej do I i II klasy umieszczone s? od 1952 roku PRL. Wymiary krzy?a wynosz?: I klasa - 68 mm; II i III klasa - 60 mm; IV klasa - 55 mm; V klasa - 44 mm. Gwiazda orderowa srebrzona z?o?ona z o?miu p?kw promieni o ?red. 75 mm, po ?rodku gwiazdy jest na?o?ona tarcza okr?g?a o ?red. 27 mm; na tarczy otok szafirowej emalii; ze z?oconymi obramowaniami, na otoku napis z?oconymi literami POLONIA RESTITUTA. W ?rodku tarczy umieszczono z?ocone litery PRL. Wst?ga orderowa czerwona o szer. 100 mm z bia?ymi paskami o szer. 5 mm po bokach. Wst?ga orderu II i III klasy szer. 45 mm z bia?ymi paskami szer. 3 mm po bokach. Wst??ka orderowa IV i V klasy szer. 36 mm z bia?ymi paskami 2 mm po bokach, na wst??ce IV klasy umieszczona jest rozetka o ?red. 25 mm.ORDER VIRTUTI MILITARI


Ustanowiono dnia: 22 grudnia 1944 r.

Ustanowiony w 1792 roku, przyj?ty dekretem PKWN z 22.12. 1944 roku jest orderem wojennym. Zachowano wygl?d odznaki orderowej taki jak w ustawie z 1933 roku tj. czarno emaliowane w klasie I, II i III z tym, ?e na tarczach awersu krzy?a zastosowano or?a bez korony, ber?a i jab?ka, a w miejsce korony nad Krzy?em Wielkim i Komandorskim wprowadzono tarcze w kszta?cie elipsy z literami RP, a od 1952 roku PRL. Zachowano podzia? na pi?? klas: Krzy? Wielki I klasa; Krzy? Komandorski II klasa; Krzy? Kawalerski II klasa; Krzy? Z?oty IV klasa; Krzy? Srebrny V klasa. Wymiary krzy?a wynosz?: I klasa - 64 mm; II klasa - 55 mm; III klasa - 45 mm; IV klasa - 38 mm; V klasa - 38 mm. Zwie?czenie krzy?a wynosi 26x 32 mm, w II klasie 24x 29 mm. Gwiazda orderowa I klasy srebrna o ?red. 97 mm z?o?ona z o?miu p?kw promieni, z na?o?onym na ?rodku czarno emaliowanym awersem odznaki i du?ymi literami ORDERU VIRTUTI MILITARI o ?red. 55 mm, z t? r?nic?, ?e ramiona krzy?a s? bez kulek, a wok? or?a na czarno emaliowanym otoku znajduje si? napis ze z?oconych liter: HONOR I OJCZYZNA. Wst?ga orderowa Ciemno niebieska szeroko?ci 115 mm, z czarnymi paskami szer. 15 mm wzd?u? obu brzegw. Wst?ga orderu II klasy szer. 50 mm z czarnymi paskami szer. 10 mm wzd?u? brzegw. Wst??ka orderu III, IV i V klasy szer. 40 mm z czarnymi paskami szer. 9 mm wzd?u? brzegw.ORDER KRZY?A GRUNWALDU


Ustanowiono dnia: w listopadzie 1943 r.

Zosta? ustanowiony rozkazem Dow. G?wnego GL i zatwierdzony uchwa?? KRN z dnia 20.02.1944 rok jako order wojenny. Dzieli si? na trzy klasy I, II, III. Odznaka orderu jest rwnoramienny krzy? w I klasie wykonany ze z?ota o wym. 55 mm, w II i III klasie srebrzony o wym. 46 mm, ramiona krzy?a z wyj?tkiem rewersu w II klasie s? obramowane, w ?rodku krzy?a umieszczona jest trjboczna tarcza w obramowaniu; na tarczy awersu znajduj? si? dwa obosieczne miecze zwrcone ostrzem w d?, na tarczy rewersu umieszczony jest trzywierszowy napis:1410/KG/1944. Obramowanie ramion i tarcz oraz miecze i napis s? w drugiej klasie z?ocone. Wst??ka wszystkich trzech klas szer. 35 mm czerwona z zielonymi paskami szer. 2 mm wzd?u? brzegw i bia?ym paskiem szer. 7 mm po ?rodku.ORDER SZTANDARU PRACY


Ustanowiono dnia: 2 lipca 1949 r.

Order dwu klasowy. Odznaka orderu jest pi?cioramienny krzy? gwia?dzisty o ?red. 43 mm, na awersie ramiona krzy?a s? bia?o emaliowane w obramowaniach, miedzy ramionami znajduj? si? p?ki promieni, w ?rodkowej okr?g?ej tarczy z szafirowej emalii w ramce umieszczona jest posta? robotnika trzymaj?cego w prawej r?ce sztandar, a w lewej r?ce m?ot. Na rewersie w ?rodku krzy?a na okr?g?ej tarczy litery PRL. Obramowanie ramion krzy?a, p?ki promieni, ramka tarczy, posta? robotnika, drzewce i obramowanie sztandaru, m?ot i rewers odznaki s? w klasie I z?ocone w klasie II srebrzone. Wst??ka obu klas szer. 36 mm czerwona z pasowymi paskami szer. 3 mm wzd?u? brzegw.ORDER ZAS?UGI PRL


Ustanowiono dnia: 10 kwietnia 1974 r.

Dzieli sie na pie? klas: Wielka Wst?ga klasa I; Komandoria z Gwiazd? klasa II; Komandoria klasa III; Z?ota Odznaka klasa IV; Srebrna Odznaka klasa V. Odznaka orderu jest krzy? gwia?dzisty pi?cioramienny, o wymiarach: klasa I - 68 mm; klasa II i III - 60 mm; klasa IV i V - 48 mm. Ramiona krzy?a pokryte czerwon?, a przy obrze?ach bia?? emalia; mi?dzy ramionami umieszczone s? p?ki promieni. Na awersie po ?rodku krzy?a na?o?ony srebrzony orze?; na rewersie krzy? nie jest emaliowany lecz z?ocony, a ramiona i p?ki promieni s? profilowane; po ?rodku w okr?g?ej tarczy znajduje si? data 1974. Ponad krzy?em jest umieszczona stylizowana tarcza ozdobiona na bokach promieniami w ?rodku tarczy litery PRL. W klasie I, II, III i IV promienie i tarcza ponad krzy?em s? z?ocone, w klasie V srebrzone. Odznak? orderu I i II klasy jest ponadto gwiazda orderowa o ?red. 80 mm z?o?ona z pi?ciu p?kw srebrzonych promieni, mi?dzy ktrymi znajduje si? pi?? p?kw promieni z?oconych. Po ?rodku na okr?g?ej tarczy ?red. 20 mm pokrytej czerwona emali?, z otokiem z?ocistym, na?o?ony jest srebrzony orze?. Wst?ga orderu ciemnoniebieska: I klasa szer. 100 mm; II i III klasa szer. 45 mm; IV i V klasa szer. 36 mm. Na wst??ce orderu IV klasy jest umieszczona rozetka o ?red. 25 mm upi?ta z tej wst??ki.KRZY? ZAS?UGI


Ustanowiono dnia: 22 grudnia 1944 r.

Ustanowiony w 1923 roku przyj?ty Dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 rok. K?y? zas?ugi dzieli si? na trzy stopnie: Z?oty Krzy? Zas?ugi; Srebrny Krzy? Zas?ugi; Br?zowy Krzy? Zas?ugi. Odznak? Krzy?a zas?ugi jest krzy? rwnoramienny, zako?czony na rogach ramion kulkami, o wymiarach 42 mm. Na awersie Z?otego i Srebrnego Krzy?a sa pokryte czerwon? emali?, z obramowaniem; mi?dzy ramionami znajduj? si? p?ki promieni; W ?rodku krzy?a na okr?g?ej tarczy z bia?ej emalii umieszczone s? litery PRL. Tarcza z?otego i Srebrnego Krzy?a znajduje si? w otoku z czerwonej emalii i w ornamentowanym obramowaniu, a Br?zowego w wie?cu wawrzynowym. Br?zowy Krzy? jest w ca?o?ci patynowany na br?zowo. Rewers wszystkich trzech stopni krzy?a jest g?adki. Obramowania ramion krzy?a , p?ki promieni, kulki na rogach ramion, litery na tarczy, ornamentowane obramowania i rewers krzy?a s? w Z?otym krzy?u z?ocone, w Srebrnym srebrzone, a w Br?zowym patynowane na br?zowo. Wst??ka Krzy?a Zas?ugi szer. 40 mm jest p?sowa z niebieskimi paskami szer. 3 mm wzd?u? brzegw.KRZY? WALECZNYCH


Ustanowiono dnia: w 1920 r.

Zosta? ustanowiony jako odznaczenie wojenne, przyj?ty Dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 rok. Odznak? Krzy?a Walecznych jest krzy? rwnoramienny, patynowany na br?zowo, o wymiarach 44 mm; ramiona krzy?a s? obramowane. Na awersie po?rodku ramion krzy?a znajduje si? pi?cioboczna tarcza z wyt?oczonym na nim or?em; na grnym pionowym i na poziomych ramionach umieszczony jest napis: NA/POLU/CHWA?Y, a na dolnym pionowym ramieniu data 1944; na rewersie krzy?a wyt?oczony jest wieniec z li?ci wawrzynowych, na ramionach poziomych napis: WALECZNYM, na pionowych miecz skierowany ostrzem ku grze. Wst??ka Krzy?a Walecznych, szer. 40 mm, jest p?sowa z bia?ymi paskami szer. 8 mm po bokach.MEDAL ZAS?U?ONYM NA POLU CHWA?Y


Ustanowiono dnia: w 1943 r.

Zosta? ustanowiony w ko?cu pa?dziernika lub na pocz?tku listopada 1943 roku rozkazem dowdcy 1 Korpusu Polskich Si? Zbrojnych w ZSRR. Wzr medalu zosta? zatwierdzony Dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 rok. Medal Zas?u?onym na Polu Chwa?y dzieli si? na trzy stopnie: Z?oty - Zas?u?onym na Polu Chwa?y Srebrny - Zas?u?onym na Polu Chwa?y Br?zowy - Zas?u?onym na Polu Chwa?yKRZY? PARTYZANCKI


Ustanowiono dnia:

Zosta? ustanowiony Dekretem Prezydium KRN. Krzy? Partyzancki jest odznaczenie wojennym. Odznak? Krzyza Partyzanckiego jest rwnoramienny, z?ocony krzy? o wymiarach 38 mm, brzegi ramion krzy?a sa zako?czone ornamentowanym obramowaniem. Na awersie po ?rodku krzy?a znajduje si? orze?, a na ramionach napis: ZA - POLSK? - WOLNO?? - I - LUD. Na rewersie na poziomych ramionach krzy?a umieszczony jest napis: PARTYZANTOM; na grnym pionowym ramieniu data 1939, a na dolnym data 1945. Wst??ka szer. 35 mm jest ciemno zielona z ciemnymi paskami szer. 7 mm wzd?u? brzegw.KRZY? CZYNU BOJOWEGO POLSKICH SI? ZBROJNYCH NA ZACHODZIE


Ustanowiono dnia: 17 maja 1979 r.

Odznak? czynu bojowego PSZ na Zachodzie stanowi?: - krzy? malta?ski stylizowany o wymiarach 42/42 mm, srebrzony i oksydowany; na awersie w cz??ci ?rodkowej umieszczony jest orze? PSZ na Zachodzie. Na rewersie znajduje si? napis pi?ciowierszowy: 1939/POLSKIE/SI?UY ZBTOJNE/NA ZACHODZIE/1945; - wst??ka o szeroko?ci 36 mm z pionowym paskiem bia?o-amarantowym 12 mm po ?rodku oraz pionowymi paskami o szeroko?ci po 4mm w kolorach (od?rodkowo): niebieskim, czarnym i zielonym; - na wst??ce krzy?a mo?na nanosi? listewki metalowe o d?ugo?ci 38 mm i wysoko?ci 8 mm z wyt?oczonymi nazwami bitew. wykaz listewek: - NARWIK (V 1940 - SBSP); - LAGARDE (VII 1940 - 1 DGREN.); - MAICHE-ST. HIPPOLYTE (VI 1940 - 2 DSP); - BITWA O ANGLIE (VIII- X 1940); - TOBRUK (VIII-XI 1941 - SBSH); - MONTE CASSINO (V 1940 - 2 KP); - ANKONA (VII 1940 - 2 KP); - FALAISE-CHAMBOIS (VIII 1944 - 1 DPanc. SBSP); - AXEL (XI 1944 - 1 Dpanc. 10 DKPanc.); - BREDA (X 1944 - 1 DPanc); - ARNHEM (XI 1944 - 1 SBSP); - BOLONIA (IV 1945 - 2 KP); - WILHELMSHAVEN (V 1945 - 1 DPanc.); - DZIA?ANIA BOJOWE LOTNICTWA; - BITWY I KONWOJE POLSKIEKRZY? BITWY POD LENINO


Ustanowiono dnia: 26 maja 1988 r.

Odznak? krzy?a bitwy pod Lenino stanowi: krzy? rwnoramienny, prosty o wymiarach 42/42 mm, srebrzony oksydowany. na stronie czo?owej krzy?a, w cz??ci ?rodkowej umieszczony jest orze? piastowski (Ko?ciuszkowski). na stronie odwrotnej na ramieniu poziomym napis: LENINO, na ramieniu pionowym data: 12 X/1943. Wst??ka o szeroko?ci 37 mm, ??ta, posiadaj?ca na brzegach pasek szeroko?ci 4mm w kolorze granatowym oraz po?rodku bia?o-czerwony pasek o szeroko?ci 10 mm.KRZY? O?WI?CIMSKI


Ustanowiono dnia: 14 marca 1985 r.

Zosta? ustanowiony uchwa?? Rady Pa?stwa. Odznak? Krzy?a O?wi?cimskiego jest krzy? rwnoramienny, o wymiarach 42 mm, srebrzony, oksydowany. na awersie krzy? a w cz??ci ?rodkowej znajduje si? kompozycja trjk?ta czerwonego z literk? P na tle drutw kolczastych i dwch s?upw, a na poziomych ramionach, jest umieszczony napis: 1939/1945. na rewersie krzy?a znajduje si? napis PRL/WI??NIOM HITLEROWSKICH OBOZW KONCENTRACYJNYCH. Wst??ka o szeroko?ci 40 mm z jedenastoma pionowymi paskami w kolorach jasnopopielatym i niebieskim.?L?SKI KRZY? POWSTA?CZY


Ustanowiono dnia: 8 pa?dziernika 1945 r.

Odznak? jest krzy? rwnoramienny, srebrzony, oksydowany, o wymiarach 35 mm; ramiona krzy? a s? profilowane. Na awersie na poziomych ramionach krzy?a umieszczone s? daty 1921/1939, na dolnym data: 1945; po?rodku krzy?a znajduje si? okr?g?a tarcza w ornamentowanym otoku pokryta szafirow? emali?, a na nim srebrzony, oksydowany orze? Na rewersie w ?rodkowej, okr?g?ej tarczy jest umieszczony napis: KRN/1946, a w jego otoku napis: BOJOWNIKOM ?L?SKA. Wst??ka szeroko?ci 36 mm, z bia?ym pionowym paskiem szeroko?ci 2 mm po?rodku oraz umieszczonymi po obu jego stronach paskami czerwonym szeroko?ci 2 mm, zielonym szeroko?ci 2 mm, bia?ym o szeroko?ci 1 mm, niebieskim o szeroko?ci 7 mm, bia?ym o szeroko?ci 3 mm i wi?niowym o szeroko?ci 2 mm.WIELKOPOLSKI KRZY? POWSTA?CZY


Ustanowiono dnia: 1 lutego 1957 r.

Ustanowiony dekretem Rady Pa?stwa. Oznak? Wielkopolskiego krzy?a powsta?czego stanowi krzy? rwnoramienny, patynowany na br?zowo, o d?ugo?ci ramion 36 mm obramowany. Na awersie w ?rodku krzy?a znajduje si? bia?o emaliowany orze? piastowski na tle czerwonej okr?g?ej tarczy. Tarcza umieszczona jest w wie?cu z li?ci d?bowych, na poziomych ramionach krzy?a daty: 1918/1919. Na pionowych ramionach miecz skierowany w d?. Na rewersie w ?rodku krzy?a umieszczono litery: PRL w otoku z napisem: POWSTA?COM WIELKOPOLSKIM. Krzy? zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wst??ce o szer. 34 mm z dwoma pionowymi amarantowymi paskami o szer. 2mm po bokachWARSZAWSKI KRZY? POWSTA?CZY


Ustanowiono dnia: 3 lipca 1981 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Oznak? stanowi krzy? rwnoramienny, prosty o wymiarach 42x42 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego - oksydowanego, oraz emalii bia?ej i czerwonej. Na awersie w cz??ci ?rodkowej znajduje si? kompozycja opaski bia?o-czerwonej i kotwicy - symbolu Polski Walcz?cej, a na poziomych ramionach napis: 1 VIII/1944. Na rewersie wzd?u? poziomych ramion napis: POWSTA?COM WARSZAWY, a w cz??ci ?rodkowej wieniec laurowy. Krzy? zawieszony jest na wst??ce o szer. 40 mm stanowi?cej kompozycj? kolorystyczn? barw Orderu Virtuti Militari oraz barw narodowych (przez ?rodek wst??ki).MEDAL ZA WASZ? WOLNO?? I NASZ?


Ustanowiono dnia: 18 pa?dziernika 1956 r.

Zosta? ustanowiony przez Rade Pa?stwa. Odznak? medalu Za Wasz? Wolno?? i Nasz? jest okr?g?y srebrzony, oksydowany medal o ?rednicy 35 mm. na awersie medalu znajduje si? podobizna g?owy z profilu gen. Karola ?wierczewskiego Waltera a w otoku napis Za Wasz? Wolno?? i Nasz?. Na rewersie medalu, na tle wie?ca wawrzynowego zwi?zanego u do?u wst??k?, jest trjk?tna gwiazda antyfaszystowska, z napisem: XIII/BI/1936/1939; w otoku napis: D?BROWSZCZAKOM i u do?u data 1956. Wst??ka szeroko?ci 35 mm jest czerwona z pionowym, bia?ym paskiem szeroko?ci 4 mm po?rodku.MEDAL ZA UDZIA? W WOJNIE OBRONNEJ 1939


Ustanowiono dnia: 3 lipca 1981 r.

Odznak? medalu Za Udzia? w Wojnie Obronnej 1939 jest okr?g?y medal o ?rednicy 40 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego i oksydowanego; na awersie medalu znajduje si? orze? wykonany wg wzoru z 1939 roku oraz napis 1939; na rewersie medalu napis: ZA UDZIA?/W/ WOJNIE OBRONNEJ/OJCZYZNA. Miedzy ostatnimi wyrazami dwa skrzy?owane miecze. Wst??ka szeroko?ci 40 mm na szarym tle po?rodku pas amarantowy szeroko?ci 9mm z bia?ymi paskami szeroko?ci 3 mm po jego bokach.MEDAL ZA UDZIA? W WALKACH W OBRONIE W?ADZY LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 22 listopada 1983 r.

Zosta? ustanowiony Uchwa?? Rady Pa?stwa. Odznak? medalu Za Udzia? w Walkach w Obronie W?adzy Ludowej jest okr?g?y, srebrzony, oksydowany medal o ?rednicy 38 mm. na awersie medalu w ?rodku znajduje si? orze? na tle obosiecznego miecza skierowanego ku do?owi, skrzy?owanego z rozwini?t? flag? pa?stwow? PRL i dwiema ga??zkami oliwnymi, oraz napis MANIFEST PKWN/1944. Na rewersie medalu w ?rodku na tle tarczy znajduje si? rysunek konturw granic PRL, a na nim napis: PRL; w otoku napis UCZESTNIKOM WALK W OBRONIE W?ADZY LUDOWEJ. Wst??ka szeroko?ci 38 mm w kolorach czerwonym, zielonym oraz bia?ym i czerwonym na obrze?ach.MEDAL XXX-LECIA POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 7 lutego 1974 r.

Ustanowiony prze Sejm PRL. Oznak? odznaczenia stanowi okr?g?y medal oksydowany, o ?rednicy 32 mm. Awers medalu sk?ada si? z kompozycji, w ?rodku ktrej znajduje si? kwadrat o zaokr?glonych rogach z wizerunkiem or?a. Po obu jego stronach znajduj? si? daty: 1944/1974. Nad or?em umieszczona jest liczba XXX, a pod or?em litery PRL. Na rewersie znajduje si? wieniec z li?ci laurowych i napis trzywierszowy: WALKA/PRACA/SOCJALIZM. Medal zawieszony jest na wieloodcieniowej wst??ce rozja?niaj?cej si? po bokach w kolorze czerwonym. Szer. wst??ki 32 mm.MEDAL XL-LECIA POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 26 kwietnia 1984 r.

Ustanowionuy przez Sejm PRL. Oznak? stanowi okr?g?y, srebrzony, oksydowany medal o ?rednicy 32 mm. Na awersie w ?rodku umieszczony jest wizerunek or?a pa?stwowego, po obu stronach or?a daty: 1944/1984. Nad or?em liczba XL, poni?ej or?a litery: PRL. Data, liczby i litery po??czone s? stylizowanymi k?osami i ko?ami z?batymi. Na rewersie umieszczony jest wizerunek konturw granic Polskiej Rzeczpospoliej Ludowej oraz na ich tle trzywierszowy napis: WALKA/PRACA/SOCJALIZM, a pod napisem ga??zka oliwna. Medal zawieszony jest na wst??ce o szer. 32 mm, stanowi?c? kompozycj? dwch pionowych paskw w kolorze bia?ym i czerwonym o szer. 12 mm ka?dy i dwch paskw w kolorze z?otym po bokach o szer. 4 mm ka?dy.MEDAL ZA WARSZAW? 1939-1945


Ustanowiono dnia: 26 pa?dziernika 1945 r.

Ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej. Oznak? Medalu za Warszaw? stanowi okr?g?y, patynowany na br?zowo medal o ?rednicy 33 mm, posiadaj?cy na awersie wizerunek syreny z tarcz? i mieczem oraz trzy wst?gi fal. Wok? medalu, w otoku, umieszczone s? w grnej cz??ci daty: 1939-1945, u do?u za? napis: ZA WARSZAW?. Mi?dzy datami i napisem znajduj? si? dwa znicze. Na rewersie umieszczony czterowiersz: RP/OBRO?COM/BOJOWNIKOM/OSWOBODZICIE LOM, a pod nim dwa li?cie d?bowe. Medal posiada wst??k? czerwon?, o szer. 35 mm z z?tymi paskami o szer. 4 mm po bokach.MEDAL ZA ODR?, NYS? I BA?TYK


Ustanowiono dnia: 26 pa?dziernika 1945 r.

Ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej. Odznak? medalu stanowi okr?g?y, patynowany na br?zowo medal o ?rednicy 43 mm. Na awersie znajduje si? rysunek granic Polski, jej g?wnych rzek oraz oznaczenie g?wnych miast: Warszawy, Gda?ska, Szczecina i Wroc?awia. Nad rysunkiem umieszczony jest orze?. Wok? medalu w otoku znajduje si? napis: ZA-ODR?-NYS?-BA?TYK. Na rewersie umieszczony jest czterowierszowy napis: RP/ZWYCI?ZCOM/III.1945/IV.1945. Medal zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wst??ce szer. 35 mm z jasnoniebieskimi paskami szer. 4 mm po bokach.MEDAL ZWYCI?STWA I WOLNO?CI 1945 r.


Ustanowiono dnia: 26 pa?dziernika 1945 r.

Ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej. Ozdnak? medalu jest dwustyronny, okr?g?y medal o ?rednicy 33 mm, wykonany ze stopu metali w kolorze jasnobr?zowym. Na awersie medalu , w centralnej jego cz??ci umieszczony jest wewn?trz otoku wyt?oczony wizerunek or?a w stylu Polskiego God?a Pa?stwowego. W otoku widnieje napis: Krajowa Rada Narodowa, w dolnej jego cz??ci znajduj? si? dwa zwizane li?cie d?bowe. Na rewersie wkomponowany jest napis: RP/Zwyci?stwo i Wolno??/9.V.1945. Medal ten zawieszony jest na wst??ce o szer 33 mm, o dwch wzd?u?nych paskach bia?ych i trzech czerwonych.MEDAL ROD?A


Ustanowiono dnia: 18 kwietnia 1985 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Odznak? medalu stanowi medal o ?rednicy 38 mm, wykonany z tombaku posrebrzonego i oksydowanego. Na awersie po?rodku umieszczony jest znak Rod?a - symbol Zwi?zku Polakw w Niemczech, z or?em piastowskim Henryka IV ?l?skiego wyra?aj?cymi piastowskie panowanie na ?l?sku i polsko?? tej ziemi, z napisem na obrze?u: NIE RZUCIM ZIEMI SK?D NASZ RD. Na rewersie umieszczona jest stylizowana mapa Polski oraz litery: PRL z napisem na obrze?u: BOJOWNIKOM BUDOWNICZYM POLSKO?CI oraz herbami symbolizuj?cymi ?l?sk, Pomorze, Warmi? i Mazury. Wst??ka o szer. 40 mm w kolorze turkusowym, obramowana z dwch stron w?skimi paskami - wewn?trznymi w kolorze bia?ym i zewn?trznymi w kolorze czerwonym.MEDAL ZA OFIARNO?? I ODWAG?


Ustanowiono dnia: 17 lutego 1960 r.

Odznak? medalu stanowi okr?g?y, wykonany z bia?ego medalu i oksydowany medal o ?rednicy 35 mm. Na awersie w ramce trjk?tnej o ?ci?tych wierzcho?kach, umieszczona jest p?askorze?ba - posta? m??czyzny i kobiety, symbolizuj?ca niesienie pomocy w niebezpiecze?stwie. Na rewersie te? w ramce trjk?tnej znajduje si? napis: ZA/OFIARNO??/I ODWAG?/W OBRONIE/?YCIA I MIENIA, ponad napisami trzy li?cie d?bowe. Wst??ka jasnozielona o szer. 35 mm z czerwonymi pionowymi paskami szer. po 4 mm po bokach.MEDAL X-LECIA POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 12 maja 1954 r.

Ustanowiony dekretem Rady Pa?stwa. Odznak? medalu jest medal o ?rednicy 42 mm, zamocowany do metalowej baretki. Obwodowa cz??? medalu jest naci?ta rowkami, tworz?cymi p?aszczyzny zw??aj?ce si? ku ?rodkowi oraz przedzielona w sze?ciu rwnych odst?pach ornamentami z li?ci d?bowych, wysuni?tymi nieznacznie poza kr?g medalu. W ?rodkowej cz??ci medalu znajduj? si? okr?g?a wkl?s?a powierzchnia o ?rednicy 20 mm, obramowana otokiem szer. 4 mm, na ktrej umieszczona jest grupa trzech postaci: po ?rodku posta? robotnika trzymaj?cego obur?cz flag? pa?stwow?, po prawej stronie posta? ch?opa ze snopem na r?ku, po lewej stronie posta? z ki??k? w r?ku. W dolnej cz??ci otoku znajduje si? napis: 1944 22 - 7 1954, a w grnej ornament z li?ci laurowych. medal zawieszony jest za pomoc? k?ka i dwch uchwytw na prostok?tnej, o ?ci?tych rogach baretce. Na baretce znajduje si? wykonana z metalu cyfra X. Medal jest srebrzony, oksydowany, flaga wykonana z bia?ej i czerwonej emalii z metalowym obramowaniem. Odwrotna strona medalu g?adka, zmatowana. Do odwrotnej strony baretki przymocowane jest zapi?cie agrafkowe.MEDAL ZA D?UGOLETNIE PO?YCIE MA??E?SKIE


Ustanowiono dnia: 12 lutego 1960 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Medal wykonany jest w postaci stylizowanej, sze?ciopromiennej gwiazdy o ?rednicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami, ??cz?cymi promienie gwiazdy. Na awersie po ?rodku, w okr?g?ej ramce umieszczona jest tarcza z r?owej emalii, a na niej dwie symboliczne srebrzone r?e. Na rewersie po ?rodku znajduj? si? litery: PRL, a wok? nich kolisty napis: ZA D?UGOLETNIE PO?YCIE MA??E?SKIE. Medal zawieszony jest na wst??ce koloru r?owego szer. 35 mm i pionowym bia?ym paskiem po ?rodku szer 4 mm.MEDAL SI?Y ZBROJNE W S?U?BIE OJCZYZNY


Ustanowiono dnia: 26 maja 1951 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Odznak? medalu stanowi wieniec laurowy, na ktry na?o?one s? dwa skrzy?owane miecze. Wieniec w zale?no?ci od stopnia medalu jest: z?ocony, srebrzony-oksydowany lub br?zowy. W ?rodkowej cz??ci awersu znajduje si? okr?g?a tarcza, czerwono emaliowana, na niej na?o?ony jest srebrny orze?. Tarcza jest okolona pier?cieniem z bia?ej emalii i na niej jest napis: SI?Y ZBROJNE W S?U?BIE OJCZYZNY. U do?u medalu, na z??czeniu wie?ca, ma?a czerwono emaliowana tarcza z cyfr?: XX, X, V. Medal zawieszony na czerwonej wst??ce o szer. 35 mm, posiadaj?cej po dwa bia?e paski szer 2 mm po bokach.MEDAL ZA UDZIA? W WALKACH O BERLIN


Ustanowiono dnia: 21 kwietnia 1966 r.

Ustanowiony prze Sejm PRL. Odznak? medalu jest okr?g?y, oksydowany medal o ?rednicy 38 mm. Na awersie umieszczony jest centralnie wizerunek Orderu Krzy?a Grunwaldu, a w otoku napis: ZA UDZIA? W WALKACH O BERLIN. Na rewersie trzywierszowy napis: MINISTERSTWO/OBRONY NARODOWEJ/PRL. Medal zawieszony jest na wst??ce czerwonej o szer 40 mm z dwoma czarno-??tymi paskami o szer 5 mm po bokach.MEDAL ZA ZAS?UGI DLA OBRONNO?CI KRAJU


Ustanowiono dnia: 21 kwietnia 1986 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Posiada trzy stopnie: z?oty, srebrny, br?zowy. Odznak? medalu stanowi okr?g?y, br?zowy, posrebrzany-oksydowany lub poz?acany kr??ek o ?rednicy 38 mm. Na awersie umieszczona jest konturowa mapa Polski, a na jej tle stylizowany orze?ek wojskowy. W otoku napis: ZA ZAS?UGI DLA OBRONNO?CI KRAJU. Na rewersie znajduje si? po ?rodku trzywierszowy napis: MINISTERSTWO/OBRONY NARODOWEJ, a w otoku napis: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA. Medal zawieszony jest na czerwonej wst??ce o szer 40 mm, z pionowymi bia?ymi paskami po bokach szer po 10 mm.ODZNAKA BRATERSTWA BRONI


Ustanowiono dnia: 7 pa?dziernika 1963 r.

Odznaka ustanowiona uchwa?? Rady Ministrw PRL. Odznaka wykonana jest z jasnego oksydowanego metalu, kolista o ?rednicy 30 mm. Na awersie znajduje si? wizerunek Odznaki Grunwaldzkiej na tle konturu granic PRL; W otoku umieszczony jest napis: BRATERSTWO BRONI NA STRA?Y POKOJU I SOCJALIZMU. W grnej cz??ci odznaki znajduje si? z jednej strony li?cie d?bu, z drugiej Laurowe .Na rewersie napis trzywierszowy: MINISTERSTWO/OBRONY/NARODOWEJ, A w otoku: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA. Odznaka zawieszona jest na dwch ?a?cuszkach z czterema ogniwkami i jednym ogniwkiem du?ym ??cz?cym odznak? ze wst??k?.ODZNAKA ZAS?U?ONY PRACOWNIK PA?STWOWY


Ustanowiono dnia: 20 stycznia 1969 r.

Odznaka ustanowiona zosta?a uchwa?? Rady Ministrw. Odznaka stanowi zaszczytne wyr?nienie za wybitne osi?gni?cia w pracy zawodowej szczeglnie zas?u?onym pracownikom pa?stwowym. Odznaka ma kszta?t okr?g?ego medalu o ?rednicy 33 mm i wykonana jest w metalu z?otopodobnym. Na awersie, na obrze?u znajduj? si? stylizowane li?cie laurowe, a w ?rodku rysunek konturowy granic PRL, w grnej cz??ci koloru bia?ego ,w dolnej- czerwonego, na tle mapy konturowej z?ocone litery ; PRL. Na rewersie zamieszczono czterowierszowy napis; ZAS?U?ONY/ PRACOWNIK/ PA?STWOWY/ PRL. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 30 mm , ktrej cz??? ?rodkowa o szeroko?ci 16 mm jest koloru bia?ego, boczne paski o szeroko?ci 7 mm ka?dy s? koloru czerwonego.ODZNAKA NA STRA?Y POKOJU


Ustanowiono dnia: 22 wrze?nia 1972 r.

Ustanowiona Uchwa?? Rady Ministrw. Odznaka trzystopniowa: z?ota, srebrna, br?zowa. Odznak? stanowi medal w kszta?cie kr??ka o ?rednicy 38 mm. Na awersie znajduje si? wyobra?enie stylizowanego Or?a wrysowane w kontur granic PRL; z lewej stronie Or?a umieszczony jest s?up graniczny, nad nim napis: BA?TYK, pod Or?em: ODRA-NYSA; na okolu napis: NA STRA?Y POKOJU. Na rewersie po ?rodku pi?ciowierszowy napis: RADA/MINISTRW/POLSKIEJ/RZECZPOSPOLITEJ/LUDOWEJ, a w otoku wkl?s?ymi literami: PRZYJA??/SOCJALIZM/POKJ. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szer. 38 mm. Stanowi?cej kompozycj? narodowych barw polskich i ZSSR z zielonym, pionowym paskiem po ?rodku i na brzegach.ODZNAKA ZA ZAS?UGI W OCHRONIE PORZ?DKU PUBLICZNEGO


Ustanowiono dnia: 15 pa?dziernika 1971.

Ustanowiona Uchwa?? Rady Ministrw. Oznak? stanowi medal w kszta?cie kr??ka o ?rednicy 32 mm., br?zowy, srebrny, poz?acany w zale?no?ci od stopnia. Na awersie znajduje si? wypuk?o rze?biona tarcza ze stylizowanym or?em piastowskim, umieszczona na tle 12 symetrycznie u?o?onych element w dekoracyjnych, przeci?tych na osi rozszerzaj?cymi si? ku \centrum strza?kami. Na rewersie w centrum znajduje si? czterowierszowy napis: ZA ZAS?UGI/ W OCHRONIE/ PORZ?DKU/ PUBLICZEGO. Powy?ej i poni?ej napisu umieszczono elementy dekoracyjne w postaci ga??zek laurowych; a u samego do?u monogram PRL. Odznaczenie zawieszane jest na wst??ce z pionowym paskiem czerwonym o szer 12 mm i dwoma paskami (po 5 mm) po bokach wst??ki. Szer. Wst??ki 37 mm.ODZNAKA W S?U?BIE NARODU


Ustanowiono dnia: 12 maja 1974 r.

Ustanowiona zosta?a uchwa?? Rady Ministrw dla nagrodzenia osb, ktre przy wykonywaniu zada? w ochronie spokoju, porz?dku i bezpiecze?stwa wyr?nia?y si? wieloletni? i wzorow? s?u?b?. Odznaka W S?u?bie Narodu jest odznak? trzystopniow?:[z?ota, srebrna , br?zowa]. Oznak? odznaki stanowi medal o ?rednicy 32 mm. Br?zowy , srebrzony-oksydowany lub poz?acany w zale?no?ci od stopnia. Na awersie znajduje si? orze? pa?stwowy umieszczony po?rodku na tle miecza, obramowany wie?cem z li?ci ciemnoniebieskiej szeroko?ci37 mm , z brzegami w postaci paskw czerwonych[ po 6 mm ] i bia?ych [ po 4 mm ]d?bowych; w dolnej cz??ci p?kolisty napis; W S?U?BIE NARODU, rozdzielony cyframi rzymskimi „XXX’, „ XX’ ’lub ”X”. NA rewersie znajduje si? w cz??ci ?rodkowej napis: MSW, nad ktrym i poni?ej ktrego umieszczono elementy dekoracyjne w postaci stylizowanych ga??zek; na okolu napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA. Odznaka zawieszona jest na wst??ceODZNAKA ZA ZAS?UGI W OCHRONIE GRANIC PRL


Ustanowiono dnia: 6 czerwca 1975 r

Ustanowiona zosta?a uchwa?? Rady Ministrw jako zaszczytne wyr?nienie nadawane osobom ktre przyczyni?y si? do zabezpieczenia granic pa?stwa. Odznaka za Zas?ugi w Ochronie Granic PRL jest trzystopniowa:[ z?ota , srebrna , br?zowa]. Odznak? stanowi medal w kszta?cie kr??ka o ?rednicy 33 mm , br?zowy , srebrzono-oksydowany lub poz?acany w zale?no?ci od stopnia. Na awersie po?rodku znajduje si? konturowa mapa Polski z wkomponowanym wizerunkiem or?a pa?stwowego; od granic promieni?cie odchodzi osiem stylizowanych s?upw granicznych, mi?dzy ktrymi powtarzaj? si? litery PRL. Na rewersie znajduje si? miecz z tarcz? , na ktrej umieszczony jest napis: ZA ZAS?UGI/W OCHRONIE / GRANIC /POLSKIEJ /RZECZYPO / SPOLITEJ / LUDOWEJ; od dolnej kraw?dzi tarczy ku grze po obu stronach rozchodz? si? dwie ga??zki laurowe. Odznaka zawieszona jest na wst??ce koloru zielonego o szeroko?ci 35 mm . ktrej boczne obramowania s? koloru bia?o-czerwonego.ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA OBRONY CYWILNEJ PRL


Ustanowiono dnia: 6 sierpnia 1976 r.

Ustanowiona zosta?a uchwa?? Rady Ministrw jako zaszczytne wyr?nienie nadawane osobom, ktre przyczyni?y si? do rozwoju i umacniania pa?stwa. Odznaka za Zas?ugi dla Obrony Cywilnej PRL jest trzy stopniowa [z?ota ,srebrna, br?zowa] Oznak? stanowi medal w kszta?cie kr??ka o ?rednicy 30 mm , wykonany w trzech wersjach kolorystycznych: patynowany na br?z, srebrzony-oksydowany i poz?acany stosownie do stopnia. Na awersie znajduje si? rysunek konturowy granic pa?stwa z literami PRL po?rodku; w okolu napis: ZA ZAS?UGI DLA OBRONY CYWILNEJ. Na rewersie pi?ciowierszowy napis :OBRONA /CYWILNA/CHRONI/POMAGA/RATUJE. Dwa pierwsze wiersze napisu na rewersie s? wkl?s?e, nast?pne trzy – wypuk?e. Odznaka zawieszona jest na wst??ce ciemnoniebieskiej o szeroko?ci 30 mm z paskiem pionowym bia?o-czerwonym [ szeroko?ci 7 mm ] po?rodku i dwoma cienkimi pr??kami z?otymi [ szeroko?ci 1 mm ka?dy ] na tle ciemnoniebieskich bokw.ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA OCHRONY PRZECIWPO?AROWEJ


Ustanowiono dnia: 27 lutego 1984 r .

Ustanowiona zosta?a zarz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych jako zaszczytne wyr?nienie osb ktre prac? i dzia?alno?ci? przyczyni?y si? do rozwoju ochrony po?arowej. Odznaka za Zas?ugi dla Ochrony Przeciwpo?arowej jest odznak? trzystopniow? [z?ota, srebrna , br?zowa ]. Odznak? stanowi medal w postaci kr??ka o ?rednicy 36 mm .,wykonanym w trzech wersjach kolorystycznych : patynowany na br?z , srebrzony-oksydowany i poz?acany stosownie do stopnia. Odznaki. Na awersie na tle drobnoziarnistej faktury znajduje si? krzy? malta?ski, po?rodku ktrego umieszczony jest wizerunek he?mu stra?ackiego z g?ow? or?a zako?czonego w dolnej cz??ci stylizowanymi li??mi laurowymi; w otoku znajduje si? napis ; ZA ZAS?UGI DLA OCHRONY PRZECIWPO?AROWEJ. Na rewersie umieszczony jest cztero wierszowy napis: W S?UBIE / LUDOWEJ / OJCZYZNY, a w otoku wieniec ze stylizowanych li?ci laurowych ??czony u do?u literami PRL. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 36 mm z pionowymi paskami :?rodkowym [ szeroko?ci 16 mm ] w kolorze czerwonym, po bokach [ szeroko?ci po 5 mm ] w kolorze bia?ym i przy brzegu – ciemnoniebieskim.ODZNAKA ZAS?U?ONY FUNKCJONARIUSZ PO?ARNICTWA


Ustanowiono dnia: 27 lutego 1984r.

Wprowadzona zosta?a zarz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych jako zaszczytne wyr?nienie funkcjonariuszy po?arnictwa za osi?gni?cia w s?u?bie. Odznaka jednostopniowa, stanowi j? medal o ?rednicy 37 mm , wykonany z metalu w kolorze br?zu patynowanego. Na awersie, po ?rodku na tle fragmentu god?a pa?stwowego znajduje si? profil funkcjonariusza po?arnictwa w he?mie; po lewej stronie profilu umieszczona jest pionowo stylizowana ga??zka laurowa, a po prawej- d?bowa. Na obwodzie umieszczony jest napis: ZAS?U?ONY FUNKCJONARIUSZ PO?ARNICTWA. Na rewersie po?rodku znajduje si? trzywierszowy napis: MINISTERSTWO/ SPRAW/ WEWN?TRZNYCH. Odznak zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 37 mm z pionowymi paskami: ?rodkowy W kolorze ciemnoniebieskim [szeroko?ci 17 mm ] i bocznymi w kolorze czerwonym[10 mm].ODZNAKA W S?U?BIE PENITENCJARNEJ


Ustanowiono dnia: 27 maja 1960r.

Ustanowiona zarz?dzeniem Ministra Sprawiedliwo?ci jako zaszczytne wyr?nienie za d?ugoletni? i nienagann? s?u?b? w wi?ziennictwie. Odznaka ma kszta?t medalu o ?rednicy 32 mm. Odpowiednio do stopnia w kolorze z?otym, Srebrnym lub br?zowym. Na stronie czo?owej w grnej cz??ci znajduj? si? cyfry rzymskie: XXV, XV, lub V rozdzielaj?ce okr??nie biegn?cy napis: W S?U?BIE PENIENCJARNEJ. Pod cyframi rzymskimi umieszczony jest symbol s?u?by wi?ziennej, sk?adaj?cy si? z pochodni skrzy?owanej z mieczem na tle wie?ca z li?ci d?bowych. Na rewersie znajduje si? po?rodku trzywierszowy napis: ZA/ WZOROW?/ S?U?B?/, A okr??nie napis; MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWO?CI. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 32 mm. Koloru granatowego z dwoma paskami w kolorze bia?ym [po 4mm szeroko?ci] .MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ


Ustanowiono dnia: 14 wrze?nia 1967 r.

Odznaczenie ustanowione na podstawie zarz?dzenia prezesa Rady Ministrw jako zaszczytne wyr?nienie pracownikw o?wiaty i szkolnictwa wy?szego. Medal jednostopniowy, odznak? jego stanowi kr??ek o ?rednicy 36 mm wykonany z metalu jasnobr?zowego i patynowany. Na awersie znajduje si? wyobra?enie otwartej ksi?gi prze?o?onej ga??zk? laurow?, a w otoku napis; MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. Na rewersie umieszczony jest napis; POLSKA / RZECZPOSPOLITA/ LUDOWA, powy?ej i poni?ej napisu li?cie laurowe. Medal zawieszany jest na czerwonej wst??ce szeroko?ci 36 mm z trzema bia?ymi paskami pionowymi; ?rodkowym szeroko?ci2 mm i na brzegach szeroko?ci 5 mm.ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA CELNICTWA PRL


Ustanowiono dnia: 22 kwietnia 1974r.

Ustanowiona uchwa?? Rady Ministrw w celu wyr?nienia odznaczaj?cych si? pracownikw administracji celnej. Odznaka jest trzystopniowa [z?ota, srebrna, br?zowa] Odznak? stanowi medal o kszta?cie kolistym o ?rednicy 34 mm , br?zowy, srebrzony-oksydowany lub poz?acany stosownie do stopnia. Na awersie odznaka posiada osiem symetrycznie roz?o?onych ozdobnych wyst?pw; cztery naprzeciwleg?e wyst?py pokryte s? ciemnozielon? emali? , na pozosta?ych czterech wyst?pach wygrawerowany jest ornament li?ci d?bu; w cz??ci ?rodkowej umieszczona jest stylizowana mapa Polski w kolorze ciemnozielonym, na tle ktrej znajduje si? laska Merkurego w otoczeniu li?ci laurowych i d?bowych. Wok? mapy, na bia?ym tle, znajduje si? napis: ZA ZAS?UGI DLA CELNICTWA PRL. Rewers g?adki. Odznaka zawieszona jest na zielonej wst??ce o szeroko?ci 37mm. Z pionowym paskiem ?rodkowym w kolorze czerwonym szeroko?ci 12 mm i dwoma paskami bia?ymi [szeroko?ci 3mm po bokach].ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA TRANSPORTU PRL


Ustanowiono dnia: 10 wrze?nia 1976r.

Ustanowiona uchwa?? Rady Ministrw jako zaszczytne wyr?nienie nadawane pracownikom transportu drogowego; kolejowego, lotniczego i wodnego .Odznak? jest trzy stopniowa [z?ota, srebrna, br?zowa]. Odznak? stanowi medal w kszta?cie kr??ka o ?rednicy 34mm, br?zowy, srebrzony-oksydowany lub z?ocony w zale?no?ci od stopnia. Na awersie znajduje si? kontur granic PRL z wyt?oczonym na? pi?ciowierszowym napisem ZA / ZAS?UGI / DLA / TRANSPORTU / PRL. Na rewersie wyt?oczony jest centralnie w p?aszczy?nie wkl?s?ej napis POLSKA / RZECZPOSPOLITA / LUDOWA:ODZNAKA ZAS?U?ONY DLA ENERGETYKI


Ustanowiono dnia: 18 sierpnia 1976r.

Ustanowiona zosta?a uchwa?? Rady Ministrw dla uhonorowania zas?ug za wieloletni? i ofiarn? prac? ,oraz szczeglne osi?gni?cia w energetyce. Odznaka jest trzystopniowa [z?ota, srebrna, br?zowa] Odznak? stanowi metalowy kr??ek o ?rednicy 30 mm ,ktrego zewn?trzne obrze?e powsta?o ze stylizowanych ?opatek turbiny; na ?rodku kr??ka , pokrytego bia?? emali?, jest osadzona stylizowana litera E w kolorze niebieskim; ?rodkowa cz??? odznaki otacza po ca?ym obwodzie napis: ZAS?U?ONY DLA ENERGETYKI w kolorze z?otym, srebrnym lub br?zowym w zale?no?ci od stopnia odznaki. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 29 mm , stanowi?cej kompozycj? z paskw zewn?trznych w kolorze ??tym [po 6 mm] wewn?trznych-czarnych [7 mm] i ?rodkowym bia?o-czerwonym [3mm].ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA GRNICTWA PRL


Ustanowiono dnia: 22 czerwca 1984r.

Ustanowiona zosta?a uchwa?? Rady Ministrw jako zaszczytne wyr?nienie pracownikw kopalni. Odznaka jest trzy stopniowa [z?ota ,srebrna, br?zowa]. Odznaka stanowi stylizowane ko?o o ?rednicy 37 mm, wykonane z metalu br?zowego i patynowanego, srebrzonego i patynowanego lub poz?acanego odpowiednio do stopnia; grn? cz??? odznaki stanowi wieniec laurowy, a doln? – fragment ko?a z?batego z napisem: ZAS?U?ONY DLA GRNICTWA PRL; w ?rodku ko?a znajduje si? wypuk?y emblemat zawodu grniczego w postaci pyrlika i m?otka, u?o?onych w kszta?cie litery X ; przestrze? mi?dzy wie?cem, ko?em z?batym i emblematem - a?urowa. Rewers odznaki g?adki. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 30 mm, na ktrej dwa pionowe paski o szeroko?ci 12,5 mm ka?dy s? koloru zielono-czarnego, a oddziela je pasek o szeroko?ci 5 mm koloru bia?o-czerwonego. W grnej cz??ci wst??ki znajduje si? metalowa baretka w kolorze odpowiednim do stopnia odznaki, przez ktr? przewleczona jest wst??ka. Na odwrotnej stronie baretki umieszczono zaczep agrafkowy POLSKA/ RZECZPOSPOLITA/ LUDOWA ;w dolnej cz??ci, biegn?cy po owalu wkl?s?y napis: MINISTER/ KOMUNIKACJI. Odznaka zawieszona jest na zielonej wst??ce o szeroko?ci 34 mm. Z pionowymi paskami ultramaryny i b??kitu manganowego po bokach.ODZNAKA ZA ZAS?UGI W ZWALCZANIU POWODZI


Ustanowiono dnia: 10 kwietnia 1973r.

Ustanowiona zosta?a na mocy uchwa?y Rady Pa?stwa Odznaka jest dwustopniow?; [z?ota, i srebrna] Odznaka ma kszta?t okr?g?ego medalu o ?rednicy 40 mm, wykonanego ze stopu metali i poz?acanego lub posrebrzanego-oksydowanego stosownie do stopnia odznaki. Na awersie przedstawiona jest posta? m??czyzny kl?cz?cego na prawym kolanie os?aniaj?cego si? przed wzniesionymi falami wody; z ty?u postaci dwa budynki, u gry fabryczny, u do?u mieszkalny; w otoku napis: ZA ZAS?UGI W ZWALCZANIU POWODZI. Rewers odznaki g?adki. Odznaka zawieszona jest na wst??ce niebieskiej o szeroko?ci 36mm z czerwono-czarnym pionowymi paskami o szeroko?ci 6mm po bokach.MEDAL IM. LUDWIKA WARY?SKIEGO


Ustanowiono dnia: w marcu 1984r.

Ustanowiona dla uhonorowania dzia?aczy PZPR z co najmniej 25 letnim sta?em. Odznaka wykonana jest z metalu bia?ego poz?acana i oksydowana, o ?rednicy 34 mm. Na awersie przedstawia o?mioramienn? gwiazd? pokryt? czerwon? emali?, na ktrej znajduje si? gwiazda z?ocona o o?miu ostro zako?czonych promieniach ,a po?rodku niej znajduje si? podobizna g?owy Ludwika Wary?skiego otoczona napisem: ZA POLSK? I SOCJALIZM. Na rewersie w siedmiu wierszach umieszczono skrty nazw partii :P/olska Z/jednoczona P/artia R/obotnicza, P/olska P/artia S/ocjalistyczna, P/olska P/olska R/obotnicza, K/omunistyczna P/artia P/olski, P/olska P/artia S/ocjalistyczna-LEWICA, S/ocjl-D/emokracja K/rlestwa P/olskiego i L/itwy, WIELKI PROLETARIAT. Odznaczenie zawieszone na wst??ce czerwonej szeroko?ci 40 mm.z dwoma paskami bia?ymi wzd?u? brzegw o szerok?ci 2mm i paskiem bia?ym biegn?cym ?rodkiem wst??ki o szeroko?ci 4mm.ODZNAKA ZAS?U?ONY DZIA?ACZ STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO


Ustanowiono dnia: 29 listopada 1984r.

Ustanowiona zosta?a uchwa?? Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego dla satysfakcjonowania dzia?aczy SD. Odznaka ma kszta?t okr?g?ego medalu o ?rednicy 32mm, wykonana jest w tombaku posrebrzanym i oksydowanym. Na awersie po?rodku, na kole o ?rednicy 15mm.pokrytym czerwon? emali? znajduje si? bia?o emaliowany, stylizowany orze?; na okolu wieniec laurowy. Na rewersie umieszczony jest czterowierszowy napis: ZAS?U?ONEMU/ DZIA?ACZOWI/ STRONNICTWA/ DEMOKRATYCZNEGO. Poni?ej napisu ga??zka laurowa. Medal zawieszony jest na wst??ce czerwonej o szeroko?ci 34mm ,z ciemnoniebieskimi paskami na brzegach [po 5 mm ] oraz bia?ym paskiem po?rodku [szeroko?ci 9 mm ] przedzielonym pionowym pr??kiem[ szeroko?ci 1 mm] koloru niebieskiego.ODZNAKA- KRZY? BATALIONW CH?OPSKICH


Ustanowiono dnia: 28 grudnia 1988 r.

Ustanowiona uchwa?? Prezydium Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w celu uhonorowania zbrojnego wysi?ku polskiej wsi. Odznaka-Krzy? BCh wykonana jest z metalu z?oconego w kszta?cie krzy?a rwnoramiennego O rozwartych ko?cach ramion. Wymiary krzy?a 40x40mm. Na awersie ramiona krzy?a pokryte s? jasnozielon? emali? z zachowaniem z?oconego obrze?a. Na ramionach znajduj? si? litery BCh\WP ,na pionowych- daty: 1940\1945. Na skrzy?owaniu ramion, na bia?o czerwonej tarczy z?ocony orze? wojskowy z 1939 roku. Rewers krzy?a nie emaliowany, na ramionach poziomych i groszkowanym tle zamieszczone jest ko?ciuszkowskie has?o: ?YWI? i BRONI?. Krzy? zawieszony jest na wst??ce zielonej o szeroko?ci 37mm z czarnym paskiem szeroko?ci 7 mm po?rodku oraz bia?o-czerwonymi paskami o szeroko?ci 8 mm przy brzegach wst??ki [w odst?pie 4 mm od brzegu].MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMI?CI NARODOWEJ


Ustanowiono dnia: 15 lipca 1976 r.

Ustanowiony uchwa?? Prezydium Rady Ochrony Pomnikw Walki i M?cze?stwa celu wyr?nienia osb i jednostek organizacyjnych zas?u?onych w upami?tnianiu miejsc pami?ci. Odznak? medalu stanowi kr??ek o ?rednicy 32 mm; na awersie ca?a powierzchnia podzielona jest regularnymi o?mioma wypuk?ymi promieniami-?ebrami, a po?rodku na?o?ona jest Odznaka Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej w postaci prostok?tnego trapezu o podstawie 11 mm , wysoko?ci 25 mm , boku grnym 6 mm; odznaka ta posiada w srebrzystym obrze?u t?o z czarnej emalii, na nim od gry pionowo dwa srebrzyste miecze grunwaldzkie, u do?u znicz srebrzysty z trzema p?omieniami z czerwonej emalii. Na rewersie zawarty jest wypuk?y , sze?ciowierszowy napis: RADA/ OCHRONY/ POMNIKW/ WALKI/ I M?CZE?STWA; w zale?no?ci od stopnia Medalu , odznaka jest poz?acana lub posrebrzana-oksydowana. Odznaka zawieszona jest na wst??ce koloru czerwonego o szeroko?ci 34 mm z pi?cioma pionowymi paskami w kolorze bia?ym , po 2 mm szeroko?ci ka?dy.MEDAL ZA ZAS?UGI DLA LIGI OBRONY KRAJU


Ustanowiono dnia: w 1979 r.

Ustanowiony jako najwy?sze wyr?nienie dla dzia?aczy spo?ecznych i osb ktre przyczyni?y si? do rozwoju i umocnienia Ligi. Medal dzieli si? na trzy stopnie [z?oty, srebrny i br?zowy] Odznaka medalu za Zas?ugi dla LOK ma kszta?t kr??ka o ?rednicy 32mm, wykonanego z metalu kolorowego :poz?acanego , posrebrzanego lub patynowanego na br?z. Na awersie znajduje si? krzy? pi?cioramienny gwia?dzisty na tle foremnego pi?cioboku z promieniami od?rodkowymi; ko?ce krzy?a wychodz? poza pi?ciobok; na tle krzy?a znajduje si? owal ,na ktrym umieszczony jest napis :ZA ZAS?UGI DLA LIGI OBRONY KRAJU; W ?rodku owalu stylizowany orze? trzymaj?cy w szponach litry LOK . Na rewersie tarcza z zaokr?glon? u do?u k?tach; wewn?trz tarczy czterowierszowy napis : SPO?ECZNY/ TRUD/ OBRONNO??/ KRAJU; w dolnej cz??ci tarczy dwie skrzy?owane ze sob? ga??zki lauru i d?bu. Medal zawieszony jest na wst??ce szeroko?ci 34mm, sk?adaj?cej si? z trzech pasw pionowych: bia?ego[13mm],niebieskiego[8mm] i czerwonego[13mm].ODZNAKA HONOROWA TOWARZYSTWA ??CZNO?CI Z POLONI? ZAGRANICZN? POLONIA


Ustanowiono dnia: 19 grudnia 1984r,

Ustanowiona uchwa?? 4 Zjazdu T?zPZ w trzech stopniach. -z?ota -srebrna -br?zowa Odznaka wyr?niaj?ca osoby, organizacje ,stowarzyszenia ,instytucje ktre maj? swoje Siedziby poza granicami PRL i swoj? dzia?alno?ci? pog??biaj? i umacniaj? wi?? ?rodowisk z krajem. Odznak? jest medal o ?rednicy 34mm , wykonany z metalu z?oconego , srebrzonego lub br?zowego w zale?no?ci od stopnia. Na awersie na tle globu ziemskiego znajduje si? czteroramienny krzy? o zw??aj?cych si? ku ?rodkowi ramionach , gdzie umieszczony jest orze?. Na rewersie napis: POLONIA Z MACIERZ?. Medal zawieszony jest na wst??ce ciemnoniebieskiej o szeroko?ci 32 mm z bia?o-czerwonym paskiem pionowym o szeroko?ci 7 mm, przez ?rodek wst??ki.MEDAL ZAS?U?ONY DZIA?ACZ TOWARZYSTWA PRZYJA?NI POLSKO-RADZIECKIEJ


Ustanowiono dnia: 14 listopada 1986r

Przyznawany osobom maj?cym wybitne zas?ugi na niwie dzia?alno?ci w TTPR. Medal jest odznaczeniem jednostopniowym. Odznaka medalu jest wykonana z tombaku i poz?acana o wymiarach 40x40mm , kszta?tem przypominaj?c? gwiazd? pi?cioramienn? , posiadaj?c? mi?dzy ramionami [ emaliowanymi na bia?o ] z?ote p?ki promieni .Na awersie po?rodku umieszczone s? flagi ZSRRiPRL pokryte czerwon? i bia?o –czerwon? emali?; na rewersie nie emaliowanym napis : ZAS?U?ONY DZIA?ACZ, a po?rodku napis TPPR. Odznaka medalu zawieszona jest na wst??ce ciemnobordowej z bia?o czerwonym paskiem po?rodku . Szeroko?? wst??ki 30 mm, paska 4 mm.MEDAL ZA ZAS?UGI W UMACNIANIU PRZYJA?NI PRL-ZSSR


Ustanowiono dnia: 14 listopada 1986r.

Ustanowiony uchwa?? Zarz?du G?wnego Towarzystwa Przyja?ni Polsko-radzieckiej w celu wyr?niania zas?u?onych wieloletnich dzia?aczy. Odznak? medalu stanowi kr??ek o ?rednicy 36 mm , wykonany z metalu srebrzonego lub z?oconego w zale?no?ci od stopnia. Na awersie po?rodku t?o groszkowane okolone stylizowanym wie?cem , w ktrym u do?u komponowany jest napis z wypuk?ych liter : TPPR , a na cz??ci wie?ca znajduj? si? dwie flagi pokryte emali?: flaga ZSSR i na jej tle flaga Polski; pozosta?? powierzchni? pokrywaj? promienie rozchodz?ce si? od?rodkowo do obrze?a medalu. Na rewersie w cz??ci ?rodkowej o powierzchni groszkowanej , napisy : PRL-ZSSR Przedzielone listkami d?bowymi ; przy obrze?u napis : ZA ZAS?UGI W UMACNIANIU PRZYJA?NI.MEDAL PRZYJACIEL POMNIKA-SZPITALA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA


Ustanowiono dnia: 18 listopada 1986r

Ustanowiony przez Prezydium Spo?ecznego Komitetu Budowy i przyznawany za wybitne zas?ugi przy budowie Pomnika CZD. Odznak? Medalu stanowi kr??ek z bia?ego metalu o ?rednicy 30 mm srebrzony. Na awersie pokrytym jasnoniebiesk? emali? z obramowaniem , napisami i symbolami w kolorze srebrnym , znajduje si? w cz??ci centralnej wyobra?enie serca otoczonego literk? „C” A na oko?o napis: PRZYJACIEL POMNIKA SZPITALA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA; Rewers nie emaliowany , zawiera w cz??ci ?rodkowej wyobra?enie Odznaki Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, a na oko?o napis: RADA OCHRONY POMNIKA WALKI I M?CZE?STWA. Medal zawieszony jest na wst??ce stanowi?cej kompozycj? 5 pionowych paskw w kolorze niebieskim i 4 pionowych w kolorze jasnopopielatym.KRYSZTA?OWE SERCE


Ustanowiono dnia: 27 listopada 1986 r.

Ustanowione uchwa?? Prezydium Zarz?du G?wnego PCK jako najwy?sze odznaczenie organizacyjne. Kryszta?owe serce przyznaje Kapitu?a. Odznak? Kryszta?owego Serca stanowi kryszta? w kszta?cie wypuk?ego na zewn?trz symbolicznego serca o wymiarach; 92mm,szeroko?? 83,7mm, grubo?? 15 mm, posiadaj?cego od strony wewn?trznej dr??ony wizerunek Odznaki Honorowej PCK z „kropl? krwi ” po?rodku. Brzeg serca otoczony jest srebrn? listewk?, ktra w grnej cz??ci po??czona jest z pod?u?nym ??cznikiem i k?kiem do wst??ki. Kryszta?owe Serce nosi si? na szyi, na bia?ej wst??ce szeroko?ci 38 mm z czerwonymi paskami po bokach o szeroko?ci 4mm.ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY?A


Ustanowiono dnia: w 1927 r.

Wznowiona w Polsce Ludowej w 1945 r. jako najwy?sze odznaczenie PCK. Odznaka cztero stopniowa:
-1 stopnia [z?ota]
-2 stopnia [z?ota ]
-3 stopnia [srebrna ]
-4 stopnia [br?zowa ]
Odznak? Honorow? PCK jest krzy? rwnoramienny prosty pokryty czerwon? emali?; z ramion krzy?a wychodz? p?ki promieni tworz?cych stylizowan? gwiazd?; na przeci?ciu ramion krzy?a na?o?ony jest orze? srebrzony o z?oconych szponach. Rewers krzy?a g?adki z wkl?s?ymi ; PCK. Odznaki 1 i 2 stopnia s? poz?acane, stopnia 3 srebrzone i oksydowane, 4 stopie? patynowane na br?z. Odznaki 1, 2, 3, stopnia posiadaj? wymiary 40 x 40 mm natomiast 1 stopnia 47x47 mm. Odznaka zawieszona jest na wst??ce koloru bia?ego szeroko?ci 38 mm z czerwonymi paskami o szeroko?ci 4 mm przy brzegach wst??ki.Z?OTY ZNAK ZWI?ZKU OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH


Ustanowiono dnia: 18 wrze?nia 1959 r.

Ustanowiony uchwa?? Zarz?du G?wnego ZOSP jako najwy?sze odznaczenie organizacyjne. Odznak? Z?otego Znaku ZOSP stanowi krzy? rwnoramienny o wymiarach 40x40mm i rozszerzaj?cych si? na ko?cach ramionach o kraw?dziach 2 mm . Ramiona krzy?a pokryte s? bia?? emali?. W cz??ci ?rodkowej tarcza emaliowana koloru czerwonego o ?rednicy 30 mm . Tarcza znajduje si? w otoku o szeroko?ci 5 mm , emaliowana koloru jasnoniebieskiego , na ktrym umieszczony jest napis: ZWI?ZEK OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH. W ?rodku tarczy o czerwonym tle srebrny orze? piastowski. Na grnym ramieniu krzy?a p?omie? o pi?ciu j?zykach wychodz?cych z grnej kraw?dzi tarczy. Mi?dzy ramionami z?oty wieniec ze stylizowanych li?ci laurowych [ szeroko?ci 5 mm ] . Grne rami? krzy?a posiada k?ko ze stylizowanych li?ci do przewleczenia wst??ki. Rewers jest g?adki-z?ocony. Z?oty Znak ZOSP nosi si? na szyi na wst??ce czerwonej , szerokiej na 35 mm z bia?ymi paskami o szeroko?ci 4 mm na brzegach wst??ki.MEDAL ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA


Ustanowiono dnia: 18 wrze?nia 1959r .

Ustanowione uchwa?? Zarz?du G?wnego ZOSP. Odznak? Medalu Zas?ugi dla Po?arnictwa stanowi?: medal o ?rednicy 30 mm z kraw?dzi? 1 mm , wykonany z metalu i w zale?no?ci od stopnia z?ocony , srebrzony-oksydowany lub patynowany na br?z. Na awersie przedstawiona jest posta? niewiasty stoj?cej na li?ciach laurowych , opartej jedn? r?k? na tarczy z pochodni? , w drugiej r?ce trzymaj?c? li?? wawrzynu , pod ktrym znajduje si? napis: ZA/ ZAS?UGI/ DLA/ PO?ARNICTWA. Na rewersie umieszczony jest orze? piastowski oparty na skrzy?owanych toporkach, obramowany wie?cem o szeroko?ci 3 mm ze stylizowanych li?ci laurowych. W grnej cz??ci w p?kolu napis ; ZW. OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH. Medal zawieszony jest na wst??ce koloru czerwonego z bia?ymi obramowaniami szeroko?ci 8 mm z ka?dej strony.MEDAL ZAS?UGI ?OWIECKIEJ


Ustanowiono dnia: 3 listopada 1945 r.

Ustanowiony zosta? przez Wydzia? Wykonawczy Polskiego Zwi?zku Stowarzysze? ?owieckich w celu wyr?nienia osb maj?cych zas?ugi w hodowli ,?owiectwie , upowszechnianiu kultury ?owieckiej. Medal dzieli si? na trzy stopnie [ z?oty , srebrny, br?zowy ] Odznak? stanowi medal okr?g?y o ?rednicy 34,5 mm posiadaj?cy na awersie wizerunek ?owcy [ na tle kniei ] , graj?cego na tr?bce sygna?owej; z lewej strony u do?u napis : POLSKI/ ZWI?ZEK/?OWIECKI. Na rewersie w jego lewej cz??ci rysunek Z?omu -najwy?szego odznaczenia zwi?zkowego, wyobra?aj?cego ga??zk? jedliny i ga??zk? buczyny, przewi?zan? wst??k?. Medal zawieszony jest na wst??ce ciemnozielonej szeroko?ci 35 mm z czerwonymi paskami pionowymi o szeroko?ci 5 mm na brzegach wst??ki.ODZNAKA HONOROWA ORDER U?MIECHU


Ustanowiono dnia: 7 maja 1968r

Ustanowiona zosta?a w wyniku akcji spo?ecznej Kuriera Polskiego i zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewn?trznych, nadawana doros?ym przez dzieci za okazane im serce, dobro? i cierpliwo??. Odznak? jest okr?g?y medal o ?rednicy 35 mm , pokryty na awersie niebiesk? emali?, na tle ktrej znajduje si? rysunek u?miechni?tego s?o?ca w z?otym kolorze. Na rewersie umieszczony jest w dwch wierszach napis: ORDER/ U?MIECHU. Odznaka zawieszana jest na wst??ce szeroko?ci 24 mm , pokrytej z?oto-niebieskim haftem , przedstawiaj?cym ga??zki i kwiaty.ODZNACZENIE IM.JANKA KRASICKIEGO


Ustanowiono dnia: w grudniu 1957r

Ustanowione zosta?o uchwa?? Komitetu Centralnego Zwi?zku M?odzie?y Socjalistycznej Odznaczenie nadawane jako wyraz uznania za wieloletni? i ofiarn? prac? w ruchu m?odzie?owym. Odznaczenie dzieli si? na trzy stopnie [ z?ote, srebrne, br?zowe ] Odznak? stanowi krzy? kszta?tem przypominaj?cy Krzy? Zas?ugi, lecz o mniejszym wymiarze [ 30x30 mm ] bez promieni mi?dzy ramionami. Na awersie krzy? pokryty jest czerwon? emali? z obrze?em z?otym, srebrnym, lub br?zowym [ w zale?no?ci od stopnia ]; po?rodku znajduje si? okr?g?a tarcza okolona pier?cieniem i otoczkiem z bia?ej emalii, na ktrej wyt?oczone jest popiersie J. Krasickiego; tarcza i znajduj?ce si? na niej popiersie , w zale?no?ci od stopnia jest koloru z?otego , srebrnego lub br?zowego. Rewers krzy?a g?adki. Odznaczenie zawieszone jest na wst??ce koloru wi?niowego szeroko?ci 30 mm z bia?o-czerwonym paskiem o szeroko?ci 5 mm przebiegaj?cym pionowo przez ?rodek.ODZNAKA ZA ZAS?UGI DLA ZWI?ZKU SOCJALISTYCZNEJ M?ODZIE?Y POLSKIEJ


Ustanowiono dnia: 29 czerwca 1977 r.

Ustanowiona uchwa?? Plenum Zarz?du g?wnego ZSMP dla wyr?nienia dzia?aczy ZSMP, bratnich organizacji. Odznak? jest krzy? rwnoramienny o zw??aj?cych si? ramionach, o wymiarach 30x30 mm, po??czonych wie?cem z li?ci laurowych. Na awersie ramiona krzy?a pokryte s? czerwon? emali? z pozostawieniem obrze?a ; obrze?e krzy?a , wieniec i pier?cie? okalaj?cy tarcz? na ?rodku-patynowane na br?z; tarcza ?rodkowa bia?o emaliowana, na niej emblemat organizacyjny ZSMP czerwono-br?zowy; ?rednica tarczy 15 mm. Rewers nie emaliowany z napisem : NAUKA/ PRACA/ OJCZYZNA/ SOCJALIZM. Odznaka zawieszona na wst??ce o szeroko?ci 34 mm w kolorze ciemnozielonym, z bia?o-czerwonym paskiem szerokim na 8 mm , przebiegaj?cym przez ?rodek wst??ki.ODZNACZENIE IM. IGNACEGO SOLARZA


Ustanowiono dnia: 16 grudnia 1987r

Ustanowione przez Prezydium Zarz?du Krajowego M?odzie?y Wiejskiej jako najwy?sze odznaczenie ZMW przyznawane za wybitne zas?ugi dla zwi?zku. Odznak? stanowi okr?g?y medal o ?rednicy 37 mm srebrzony i oksydowany. Na awersie zawiera p?askorze?b? w prawym profilu. Na rewersie w cz??ci ?rodkowej napis : IGNACY/SOLARZ, poni?ej daty: 1891-1940. Odznaczenie zawieszone na wst??ce ciemnozielonej, o szeroko?ci 40 mm z dwoma czerwonymi paskami o szeroko?ci 8 mm ka?dy w odst?pie 5 mm od brzegu.ODZNAKA HONOROWA ZA ZAS?UGI DLA ZWI?ZKU M?ODZIE?Y WIEJSKIEJ


Ustanowiono dnia: 23 pa?dziernika 1984 r.

Ustanowiona jako zaszczytne wyr?nienie dla cz?onkw ZMW. Odznak? stanowi krzy? rwnoramienny , prosty o wymiarach 33x33 mm . Na awersie na skrzy?owaniu ramion krzy?a znajduje si? ko?o z?bate, a na nim znaczek organizacyjny ZMW w postaci stylizowanego znicza ; uchwyt jego w kolorach bia?ym i czerwonym, powy?ej na zielonym tle napis: ZMW ,zako?czonym czerwonym p?omieniem skierowanym w praw? stron? ; ramiona krzy?a po??czone s? stylizowanymi k?osami pszenicy u?o?onymi w kszta?cie rombu. Na rewersie umieszczony jest napis : ZA/ ZAS?UGI/ DLA/ ZMW na fakturowanym tle. Odznaczenie zawieszone jest na wst??ce koloru zielonego szeroko?ci 33mm z bia?ym paskiem pionowym o szeroko?ci 8 mm po?rodku , a po jego obu stronach paski czerwone o szeroko?ci 3 mm , nast?pnie pasy zielone po6 mm szeroko?ci, dalej paski czerwone o szeroko?ci 1,5 mm i na brzegach wst??ki zielone po 2 mm .KRZY? HARCERSKIEGO ODZNACZENIA HONOROWEGO ZA ZAS?UG?


Ustanowiono dnia: 22 czerwca 1946 r.

Ustanowiony rozkazem Naczelnika ZHP, nadawany osobom nieskazitelnego charakteru oraz instytucjom , za zas?ugi : czyny wybitnego m?stwa, odwagi , oraz po?wi?cenie w dzia?alno?ci harcerskiej. Odznak? stanowi krzy? rwnoramienny o wymiarach 40x40 mm z 2 mm obrze?em i rozszerzaj?cych si? od?rodkowo ramionami , mi?dzy ktrymi znajduj? si? stylizowane lilijki. Na ramionach krzy?a znajduj? si? wypuk?e napisy : ZA/ ZAS?UG?/ ZHP. Rewers krzy?a g?adki z wyt?oczonym numerem kolejnego egzemplarza na dolnym ramieniu. Krzy? zawieszony jest na wst??ce w kolorze br?zowym o szeroko?ci 45 mm , z dwoma paskami jasnozielonymi [ szeroko?ci po 10 mm ] w odst?pach 2 mm od brzegw wst??ki.KRZY? ZA ZAS?UGI DLA ZWI?ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO


Ustanowiono dnia: 1 lipca 1965 r.

Ustanowiony jako najwy?sze odznaczenie Zwi?zku, Odznaczenie posiada dwa stopnie
-1 stopie?-z?oty Krzy? za Zas?ugi dla ZHP
-2 stopie? –Krzy? za Zas?ugi dla ZHP
Odznak? stanowi krzy? o wymiarach 33x33 mm , o rozszerzaj?cych si? od?rodkowo ramionach; w ?rodku krzy?a znajduje si? wieniec, na ktrym na?o?ony jest rwnoramienny trjk?t bia?o czerwony , zwrcony podstaw? ku grze, a na nim litery :ZHP. Stopie? wy?szy w kolorze z?otego br?zu ; ni?szy ca?kowicie z metalu posrebrzanego i oksydowanego, , z wie?cem poz?acanym. Odznaka zawieszona jest na wst??ce koloru br?zowego o szeroko?ci 30 mm , z paskami pionowymi w kolorze jasnozielonym o szeroko?ci 5 mm .ODZNAKA HONOROWA GRYFA POMORSKIEGO


Ustanowiono dnia: 31 maja 1947 r.

Ustanowiona uchwa?? Wojewdzkiej Rady Narodowej w Szczecinie jako pierwsza w Polsce odznaka regionalna dla nagrodzenia osb najbardziej zas?u?onych w repolonizacji, odbudowie i zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego. Odznak? stanowi tarcza wykonana z metalu z?otopodobnego. Na awersie przedstawiony jest Gryf w emalii czerwonej na bia?ym tle; na brzegach tarczy napis : NIE RZUCIM ZIEMI SK?D NASZ RD. Odznaka zawieszona jest na wst??ce niebieskiej szeroko?ci 40 mm z pionowym paskiem szeroko?ci 10 mm po?rodku wst??ki.
[znane s? inne wersje odznaki ]ODZNAKA HONOROWA ZA ZAS?UGI W ROZWOJU WOJEWDZTWA ZIELONOGRSKIEGO


Ustanowiono dnia: 28 czerwca 1962 r.

Ustanowiona uchwa?? Wojewdzkiej Rady Narodowej jako zaszczytne wyr?nienie osb ,ktre po?o?y?y wybitne zas?ugi w rozwoju regionu. Odznaka wykonana jest z metalu z?oto podobnego o wymiarach 43x43 mm . Na awersie odznaki na tle stylizowanego li?cia winoro?li z t?oczonym napisem w okolu: ZA ZAS?UGI W ROZWOJU WOJEWDZTWA ZIELONOGRSKIEGO na?o?ona jest czerwonoemaliowana tarcza z or?em piastowskim z bia?ej emalii , a na jego tle kontury granic wojewdztw. Na rewersie napis WOJEWDZKA / RADA / NARODOWA/ W ZIELONEJ GRZE. Odznaka noszona na wst??ce o szeroko?ci 30 mm zielonej z bia?ym [2 mm ] i czerwonymi [ 4 mm ] paskami po bokach.
[ znane s? inne wersja odznaki ]MEDAL ZA ZAS?UGI DLA MIASTA K?ODZKA


Ustanowiono dnia: w 1971 r.

Ustanowiony przez Rad? Miejsk? w K?odzku jako zaszczytne wyr?nienie obywateli , kolektyww, za zas?ugi dla rozwoju miasta K?odzka. Odznak? stanowi medal okr?g?y o ?rednicy 38 mm wykonany z metalu patynowanym na br?zowo. Na awersie umieszczona zosta?a tarcza z herbem miasta K?odzka i na obrze?u napis ZA ZAS?UGI DLA MIASTA. Na rewersie p?asko?e?ba przedstawiaj?ca panoram? miasta, poni?ej napis : K?ODZKO. Medal zawieszony jest na wst??ce szeroko?ci 38 mm sk?adaj?cej si? z dwch rwnych paskw pionowych w kolorze ??tym i czerwonym.ODZNAKA ZAS?U?ONY DLA LUBLINA


Ustanowiono dnia: 6 stycznia 1964 r.

Ustanowiona uchwa?? Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie jako zaszczytne wyr?nienie obywateli , zak?adw pracy , organizacji spo?ecznych za wybitne zas?ugi w rozwoju politycznym , gospodarczymi kulturalnym miasta Lublina. Odznaka jest dwustopniowa. Odznak? stanowi medal okr?g?y o ?rednicy 30 mm , wykonany ze stopw metali i w zale?no?ci od stopnia poz?acany lub srebrzony i patynowany. Na awersie znajduje si? tarcza z herbem miasta Lublina , a w otoku napis : ZAS?U?ONEMU DLA LUBLINA. Rewers g?adki . Odznaka zawieszona jest na wst??ce czerwonej o szeroko?ci 34 mm z podwjnymi bia?ymi paskami po bokach.ODZNAKA ZAS?U?ONY PRACOWNIK FABRYKI SAMOCHODW OSOBOWYCH


Ustanowiono dnia:

Ustanowiona przez dyrekcj? i rad? zak?adow? FSO, POLMO, w Warszawie i przyznawanej za wzorow? prac? ,dzia?alno?? spo?eczn?. Odznak? stanowi okr?g?y medal o ?rednicy 32 mm wykonany z bia?ego metalu , posrebrzany i oksydowany. Na awersie po?rodku znajduje si? niebiesko emaliowana okr?g?a tarcza , na ktrej wyrysowana jest symboliczna kierownica, a na okolu napis : ZAS?U?ONY PRACOWNIK FSO, a w dolnej cz??ci skrzy?owane ga??zki laurowe. Rewers medalu g?adki. Odznaka zawieszona jest na wst??ce o szeroko?ci 34 mm w kolorze ciemnoniebieskim z pionowym paskiem 4 mm koloru ??tego po?rodku.

Copyright by Web It Project